Systemisch Gilde
w e t e n  h o e  t e  z i e n

Opleiding Systemisch werken ALGEMEEN

Aan professionals in het sociaal domein wordt steeds vaker gevraagd om systemisch te werken. Maar wat is dit precies? En hoe doe je dat? In deze achtdaagse opleiding is er aandacht voor complexe vraagstukken en bijbehorende uitdagingen die je in het sociaal domein tegen kunt komen.

INHOUD

 • Dag 1 staat in het teken van waarnemen. 
  Deelnemers maken kennis met systeemtheoretische uitgangspunten en interventies. Zij leren door middel van praktische oefeningen op een andere manier kijken naar (relaties tussen) mensen. Leren waarnemen door de cliënt te kunnen zien in samenhang met zijn of haar omgeving. 
 • Dag 2 staat in het teken van attitude.
  Deelnemers leren welke houdingsaspecten belangrijk zijn om systemisch te kunnen bewegen. Er is aandacht wie je zelf als persoon meeneemt in de hulpverleningsrelatie met je cliënt, zicht krijgen op eigen overtuigingen en opvattingen, het vermogen om aan te kunnen sluiten bij de cliënt, uitdagingen die een systemische benadering met zich meebrengt en het eigen maken van helpende attitudes. 
 • Dag 3 staat in het teken van vaardigheden.
  In dit thema wordt er een fundering gelegd van waar uit hulpverlening vorm krijgt. Er is aandacht voor het creëren van een werkrelatie en werkkader. Er wordt geoefend met systemische interventies en er wordt stil gestaan bij veel voorkomende valkuilen waardoor hulpverlening stagneert of niet effectief is. 
 • Dag 4 Systemisch interveniëren

  Na deze cursusdag kunnen cursisten gebruik maken van systemische interventies zoals het maken van een systeemanalyse en het samen op weg plan. Naast deze praktijkgerichte interventies is er aandacht voor een goede samenwerkingsrelatie en de systemische technieken die hiervoor nodig zijn. 

 • Dag 5 Mentale ontregel(d)ingen | in relatie(s)
  Een systemische kijk op psychische ontregeling. Deelnemers leren om gedrag te doorgronden door te kijken naar hoe verschillende systeemniveaus met elkaar samen hangen. Na deze dag kunnen deelnemers psychiatrische problematiek herkennen en plaatsen binnen een systemische context. Daarnaast kunnen cursisten interveniëren wanneer ruzies in partnerrelaties beschadigd worden. Centrale thema's hierin zijn veiligheid, de werking van het brein en stress- en emotieregulatie. 

 • Dag 6 Relationeel geweld en kindermishandeling 

  Deelnemers leren over de verschillende perspectieven op relationeel geweld. Er wordt stil gestaan bij systemische uitgangspunten. Deelnemers kunnen relationeel geweld taxeren waarbij er onderscheid wordt gemaakt in het type geweld, pleger en slachtoffer. Er wordt specifiek aandacht besteedt aan genderverschillen, kindermishandeling en hulpverlening aan kinderen.

 • Dag 7 Als scheiden moeilijk is
  In dit thema leren deelnemers (v)echtscheidingsproblematiek te doorzien vanuit een systemisch perspectief. Deelnemers leren hoe zij vanuit een samenwerkingsrelatie ouders (weer) bewust kunnen maken van de positie waar hun kind(eren) in terecht zijn gekomen. 
 • Dag 8 Samenwerkingsrelaties 
  Een systemische benadering richt zich niet alleen op de cliënt maar op het hele informele en formele netwerk (larger systems). Deelnemers leren samenwerken met familieleden en netwerkpartners. Hierbij is er aandacht voor positionering, afstemming van rollen en contextbepaling. 

LEERKLIMAAT

Onze opvatting op leren komt tot uitdrukking in de volgende woorden: interactie, kundig, plezier, ontwikkeling, praktijkgericht en dynamisch. Wij nemen deelnemers mee op een reis door het systemische gedachtegoed aan de hand van vele interactieve werkvormen. Denk hierbij aan elementen van beeld, video, spel en ervaringsgerichte oefeningen. 

ACCREDITATIE 

Accreditatie wordt aangevraagd bij het SKJ en het Registerplein. 

DOCENTEN

 • Marije Snippe werkt als NVRG erkend systeemtherapeut in haar eigen praktijk: leven in relaties. Na jarenlang in de forensische GGZ werkzaam te zijn geweest is zij nu verbonden aan een ambulante poli in de specialiste GGZ. Zij is auteur van het boek, Ruzie met liefde. 

Naast doceren staan deze docenten dus nog echt met hun voeten in de klei. Dit zorgt voor verbinding tussen praktijk en theorie. Leerzame praktijkvoorbeelden zijn altijd dichtbij en de docenten kunnen zich goed verplaatsen in de uitdagingen die de deelnemers in hun werk tegenkomen. 

INVESTERING 

 • De investering voor deze opleiding bedraagt € 2599,- p.p. excl. btw en inclusief lesmaterialen. 

TRAININGSDUUR

 • De training bestaat uit vierenzestig lesuren (acht cursusdagen) en zestien zelfstudie uren.

VOOROPLEIDINGSEISEN 

HBO-niveau en werkzaam in het sociaal domein.  

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN 

Voor meer informatie kunt u ons contact opnemen via info@systemischgilde.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook inschrijven.