Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Systemisch Gilde.

Artikel 1 Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: het Systemisch Gilde, gevestigd aan de Huygensstraat 25 in Assen. 
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt. 
Overeenkomst: elke afspraak tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door de opdrachtnemer ten behoeve van deopdrachtgever. 
Diensten: alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten zoals te noemen coaching, trainingen, opleidingen, cursussen, intervisie, en alle andere vormen van opleiding en begeleiding. En alle andere ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht zoals opdrachtgever en opdrachtnemer dit zijn overeengekomen. 
Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een cursus, opleiding, training of aanverwante werkzaamheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door de opdrachtnemer diensten voor opleiding, training en/of coaching worden aangeboden of geleverd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere overeenkomst voor opleiding, training en/of coaching waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden voor opleiding, training en/of coaching zijn slechts geldig, wanneer deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn overeengekomen.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij de opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5. Deze algemene voorwaarden voor opleiding, training en/of coaching zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever in het kader van opleidingen, trainingen en/of coaching.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever en/of Deelnemer zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
2. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De Overeenkomst komt tot stand door:
a. een door  de opdrachtgever en/of deelnemer getekende schriftelijke bevestiging;
b. een door de opdrachtgever en/of deelnemer per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.
4. Er geldt een bedenktijd van vijf (kalender) dagen vanaf het moment dat de inschrijving aan de opdrachtgever/deelnemer is bevestigd.  Binnen deze termijn kan de overeenkomst zonder opgave van redenen worden ontbonden. Eventueel reeds uitgegeven studiemateriaal dient onbeschadigd en aangetekend te worden geretourneerd aan de opdrachtnemer. Als het studiemateriaal nog niet verstuurd is, volstaat een tijdig en schriftelijk bericht aan de opdrachtnemer. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de opdrachtgever en/of deelnemer; Annulering van de overeenkomst voorafgaand aan de start van de opleiding  is niet meer mogelijk als de overeenkomst tot stand is gekomen en de bedenktijd is verlopen behoudens het in artikel 10 bepaalde.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Iedere overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij de opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het gevraagde vakmanschap.
2. In alle gevallen waarin de opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om -in overleg met Opdrachtgever - bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, volledig en deugdelijk aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Alle in overeenkomsten genoemde termijnen zijn in geen geval fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op een eventuele schadevergoeding.

Artikel 5: Honorarium, prijzen en kosten
1. Het honorarium van de opdrachtnemer kan - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen - bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst, cursus, opleiding, training, begeleidings,- of coachingstraject en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte uren.
2. Eventuele reis- en andere onkosten die ten behoeve van de opdrachtgever en/of deelnemer worden vooraf inzichtelijk gemaakt en in rekening gebracht middels de offerte/opdrachtbevestiging. 
3. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 6: Betaling
1. De opdrachtgever en/of deelnemer, is/zijn de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst/opdrachtbevesting/getekende offerte of welke geldt op het moment waarop de opdrachtgever en/of deelnemer voor een cursus, opleiding, training, begeleidings-of coachingstraject is/zijn geplaatst en zoals bevestigd door de opdrachtnemer.
2. De betalingstermijn bedraagt 50% bij het aangaan van de opdracht. De overige 50% zal gedurende of na het voltooien van de opdracht in rekening worden gebracht. 

Artikel 7: Geheimhouding
1. De opdrachtnemer verplicht zich al hetgeen hem bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt, en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht.
2. Persoonlijke gesprekken en andere individuele contacten die in het kader van een individueel begeleidings,- of coachingstraject in welke vorm dan ook tussen de opdrachtnemer en deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. De opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 8: Persoonsgegevens
1. De opdrachtnemer verwerkt de door de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywet. De opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door de opdrachtnemer.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomt op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals de toolkit, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de opleiding en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Het copyright op het opleidingsmateriaal van de opdrachtnemer rust bij de opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen.
4. Op eventueel aan te schaffen studiemateriaal van derden rust het copyright zoals door de uitgeverij is vastgelegd.

Artikel 10: Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen te verrichten.
2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft tot maximaal € 10.000,- (Zegge: tienduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de opdrachtgever toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden
1. De opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van reden een cursus, opleiding, training, begeleidings- of coachingstraject te annuleren, dan wel te verplaatsen of deelname van de opdrachtgever en/of deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de opdrachtnemer betaalde bedrag. Waarbij de reeds geleverde diensten/ gemaakte kosten op dit bedrag in mindering worden gebracht. In geval de opdrachtgever en/of deelnemer na aanvang van de cursus, opleiding, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft/hebben de opdrachtgever en/of de deelnemer geen recht op enige terugbetaling. Indien geen annulering plaatsvindt overeenkomstig onderstaande voorwaarden dan is/zijn Opdrachtgever en/of Deelnemer verplicht het totaalbedrag van de cursus, opleiding, training, begeleidings-of coachingstraject te voldoen.
2. Annulering door de opdrachtgever en /of deelnemer bij (incompany)cursussen, opleidingen, trainingen, maatwerkopdrachten en andere groepsactiviteiten: 
Als hetzij de opdrachtgever, hetzij de opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te wijzigingen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren. De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.
In geval de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:
a. binnen 2 maanden voor datum eerste activiteit: 50%
b. binnen een maand voor datum eerste activiteit: 100%
Bij annulering tot 2 maanden voor de datum van de eerste activiteit is Opdrachtgever slechts de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.
3. Coaching en andere (individuele) begeleidingstrajecten Individuele (coachings)gesprekken kunnen tot 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek kosteloos worden geannuleerd of verplaatst door de opdrachtgever en/of de deelnemer. Bij annulering of een verzoek tot verplaatsing binnen die termijn, of indien de opdrachtgever en/of deelnemer onverhoopt niet op het geplande gesprek verschijnt/verschijnen, is de opdrachtnemer gerechtigd het volledige tarief voor het gesprek door te berekenen. Bij een individueel begeleidingstraject op basis van een vooraf aantal afgesproken sessies/coachuren kunnen ontijdig geannuleerde of verplaatste gesprekken niet kosteloos worden ingehaald en binnen een jaar na het laatst geplande gesprek moet een vervolggesprek zijn gepland op straffe van verval van het recht op voortzetting van het traject voor het afgesproken aantal coachuren/ sessies.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst
1. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever, indien de opdrachtgever en/of de deelnemer in gebreke blijft/blijven met betaling van de door de opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
2. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet alsnog wordt nagekomen.
3. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 13: Klachtenregeling
1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training of opleiding deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de cursus, training of opleiding een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training of opleiding indienen bij het Systemisch Gilde. 
2. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
4. Geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Artikel 14: Klachtenprocedure
1. Een klacht wordt schriftelijk gemeld door klager bij de opdrachtnemer op het adres:
Systemisch Gilde, Huygensstraat 25, 9402 NL  ASSEN. E-mail: info@systemischgilde.nl.
2. De klager ontvangt binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging, bij voorkeur via e-mail.
3. Nadat de klacht is ingediend vindt er een gesprek plaats met de betrokkenen.
4. Als dit onvoldoende soelaas biedt of de klacht zich niet leent voor ene persoonlijk gesprek dan kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. 
5. Indien uw klacht ontvankelijk wordt verklaart wordt er binnen acht weken na ontvangst een afspraak met u gemaakt samen met een derde onafhankelijke mediator, acceptabel voor beide partijen. De mediator doet, alles en allen gehoord hebbende een uitspraak welke bindend is. 
6. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken docent op de klacht zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de klager, de betrokken docent en zo nodig de cursuscoördinator. Zo mogelijk worden de klager, de betrokken docent en zo nodig de cursuscoördinator in elkaars aanwezigheid gehoord.

Artikel 15: Geschillenbeslechting
1. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter binnen het arrondissement waarbinnen de opdrachtnemer  is gevestigd.
2. Een geschil is aanwezig indien een van de betrokken partijen dit kenbaar maakt
3. Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is het Nederlandse Recht van toepassing.