Klachtenprocedure

Klachten procedure

Als u ontevreden bent over onze diensten stellen wij er prijs op dat u ons informeert. Immers, er is geen excuus of verbetering mogelijk als wij niet weten wat u heeft ervaren. Wij streven naar tevreden relaties, maar er kunnen zich misverstanden voordoen of fouten die worden gemaakt.

De procedure:

• Ga eerst in gesprek met de betreffende opleider.

• Als dit onvoldoende soelaas biedt of als dit niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u met ondergetekende contact opnemen voor het maken van een afspraak om uw klacht goed te onderzoeken, te begrijpen en er zo mogelijk een bevredigende oplossing voor u te vinden. Hoor en wederhoor zijn gekende principes in dezen.

• Als u klacht niet is weg genomen in het gesprek met ondergetekende, opdrachtnemer zijnde, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen.

• U hebt zes maanden de tijd om uw klacht in te dienen, gerekend vanaf het moment van het ontstaan van de klacht.

• U kunt uw klacht indienen bij; Marije Snippe via info@systemischgilde.nl

• Uw klacht dient de volgende gegevens te bevatten;

• Uw naam, adres, en woonplaats

• Uw bereikbaarheid (mail, plaats, tijd, datum)

• Uw klacht (aard, betrokkenen, plaats, tijd, datum)

• De opleiding, cursus of supervisie.

• Datum van indienen en handtekening.

• Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

• Binnen twee weken ontvangt u een bevestiging van ontvangst.

• Nader onderzoek bij u, dan wel betrokkenen vindt zo nodig plaats.

• Binnen 8 weken na ontvangst van de klacht wordt er een afspraak gemaakt met u, uw eventuele raadsman, of vrouw, ondergetekende en zijn eventuele raadsman-vrouw en een derde onafhankelijke mediaton en acceptabel voor beide partijen. Deze mediator doet, alles en allen gehoord hebbende, een uitspraak welke bindend is.

• Mevrouw L. van Eijkern is beschikbaar als onafhankelijk  mediator van het Systemisch Gilde.

• Deze uitspraak zal maximaal 6 maanden na ontvangst van de klacht gedaan zijn.

• Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling. U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen.

• De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.